Všeobecné informácie

Túto webovú lokalitu a všetky k nej priclenené lokality („lokalita“) zverejnuje a udržiava spolocnost Husqvarna AB (publ.)/Gardena gmbh alebo iné spolocnosti tejto skupiny, dcérske spolocnosti a kancelárie pobociek (spolu Husqvarna). Používanie lokality sa riadi právne záväznou zmluvou medzi vami a spolocnostou Husqvarna („zmluva“). Nižšie sa uvádzajú podmienky tejto zmluvy („podmienky“). Používaním lokality vyhlasujete, že ste si precítali podmienky a súvisiace dokumenty, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi. Je dôležité, aby ste si ich pozorne precítali. Ak s podmienkami a všetkými súvisiacimi dokumentmi nesúhlasíte, nesmiete lokalitu používat.

Podmienky používania

V závislosti od podmienok uvedených v tejto zmluve vám spolocnost Husqvarna udeluje nevýhradné, neprevoditelné, obmedzené právo na prístup, používanie a zobrazovanie tejto lokality a materiálov, ktoré sa na nej nachádzajú. Zaväzujete sa nijako neprerušit prevádzku lokality ani sa o to nepokúsit.

Spolocnost Husqvarna vás oprávnuje zobrazovat a preberat informácie (dalej len „materiály“) na lokalite len na súkromné, nekomercné použitie, pokial sa v priestore spolocnosti Husqvarna pre sociálne médiá výslovne nestanovuje inak. Toto oprávnenie nie je prevodom vlastníckeho práva k materiálom a kópiám materiálov a podlieha nasledujúcim obmedzeniam: 1) na všetkých kópiách prevzatých materiálov musíte ponechat všetky oznámenia o autorských právach aj ostatné majetkové oznámenia uvedené v materiáloch, 2) materiály nesmiete nijako upravovat, reprodukovat, verejne zobrazovat, predvádzat, distribuovat, inak používat ani poskytovat na žiadny verejný ani komercný úcel, 3) materiály nesmiete postúpit inej osobe, pokial ju neupozorníte na povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok a pokial sa daná osoba nezaviaže týmito podmienkami riadit. Zaväzujete sa riadit sa všetkými dodatocnými obmedzeniami zobrazenými na lokalite vždy v aktuálnom znení.

Ubezpecenia používatela

Vyhlasujete a ubezpecujete, že lokalitu budete používat v súlade s týmito podmienkami vrátane právnych predpisov a ustanovení tejto zmluvy a že budete dodržiavat všetky aktuálne aj budúce zásady a pravidlá týkajúce sa lokality. Zaväzujete sa, že lokalitu nepoužijete na: (a) prenos spamu alebo nevyžiadanej komunikácie, (b) predstieranie, že ste spolocnost Husqvarna alebo niekto iný, ani umožnenie tretej osobe, aby predstierala, že je vami, (c) falšovanie záhlaví ani iné manipulovanie s identifikátormi s cielom zamaskovat pôvod obsahu prenášaného prostredníctvom lokality, (d) nesprávne opísanie vášho obchodného vztahu s osobou alebo subjektom, (e) konanie spôsobom, ktorý nepriaznivo ovplyvnuje schopnost iných používatelov používat lokalitu, (f) zapájanie sa do aktivít, ktorými by ste porušili príslušné právne predpisy, (g) odosielanie ani prenos materiálu, ktorý akýmkolvek spôsobom porušuje práva iných osôb, je nezákonný, urážlivý, hanlivý, nevkusný alebo inak neprijatelný alebo obsahuje reklamu alebo vyžiadanie vo vztahu k produktom alebo službám, (h) zbieranie ani uchovávanie osobných údajov o iných používateloch, pokial to príslušní používatelia výslovne nepovolili.

Ochrana osobných údajov

Informácie o postupoch spolocnosti Husqvarna v oblasti ochrany osobných údajov, zhromaždovania a spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spolocnosti Husqvarna: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/int/privacy-notice/. Používaním tejto stránky súhlasíte s tým, že spolocnost Husqvarna ich bude používat v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.

Zmeny

Spolocnost Husqvarna si vyhradzuje právo podla vlastného uváženia kedykolvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmenit, upravit, rozšírit alebo odstránit ktorúkolvek cast tejto zmluvy, ci už ide o jej celé znenie alebo niektorú z jej castí. Zmeny tejto zmluvy budú úcinné hned po ich uverejnení na lokalite. Dalším používaním lokality po zverejnení akýchkolvek zmien tejto zmluvy vyjadríte svoj súhlas s týmito zmenami.

Práva duševného vlastníctva

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky práva duševného vlastníctva (vrátane registrovaných aj neregistrovaných autorských práv, patentov, know-how, dôverných informácií, práv k databázam a práv k ochranným známkam a priemyselným vzorom) k lokalite prináležia spolocnosti Husqvarna alebo jej poskytovatelom licencie. Dobré meno (goodwill) a všetky práva duševného vlastníctva, ktoré vznikli na základe používania týchto práv duševného vlastníctva prináležiacich spolocnosti Husqvarna, sú v prospech spolocnosti Husqvarna.

Táto lokalita vrátane všetkých materiálov je chránená právnymi predpismi o autorských právach na celom svete a medzinárodnými zmluvnými ustanoveniami. Pri používaní lokality vrátane všetkých materiálov sa zaväzujete dodržiavat všetky právne predpisy o autorských právach na celom svete a predchádzat neoprávnenému kopírovaniu materiálov. Spolocnost Husqvarna vám neudeluje žiadne výslovné ani odvodené právo podla právnych predpisov o patentoch, priemyselných vzoroch, ochranných známkach, autorských právach ani obchodných tajomstvách.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nebudete používat ochranné známky, obchodné názvy, servisné znacky, logá, názvy domén ani iné rozlišovacie prvky znacky Husqvarna a že nic, co sa uvádza v týchto podmienkach, vám nedáva právo ich používat, pokial to nie je výslovne povolené v Zozname ochranných známok spolocnosti Husqvarna.

Vezmite na vedomie, že akékolvek informácie, nevyžiadané návrhy, nápady alebo iné príspevky sa nebudú považovat za dôverné a nepodliehajú ochrane osobných údajov. Zaslaním akýchkolvek informácií alebo materiálov dávate spolocnosti Husqvarna neobmedzené, neodvolatelné a celosvetové právo bez nároku na honorár na reprodukciu, zobrazovanie, predvádzanie, úpravu, prenos a distribúciu týchto materiálov alebo informácií, co sa však netýka vyhlásenia o informáciách o patente, ako sa popisuje v pravidlách spolocnosti Husqvarna o zvažovaní nevyžiadaných nápadov, a tiež súhlasíte s tým, že spolocnost Husqvarna bude bezplatne využívat akékolvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky, ktoré nám z akéhokolvek dôvodu zašlete. Dalšie informácie nájdete v pravidlách spolocnosti Husqvarna týkajúcich sa zvažovania nevyžiadaných nápadov.

Softvér

Akýkolvek softvér, ktorý si môžete prevziat z tejto internetovej stránky (dalej len „softvér”) podlieha vlastníckym právam spolocnosti Husqvarna a/alebo jej dodávatelov.

Používanie softvéru sa riadi licencnou zmluvou s koncovým užívatelom, ak taká existuje, ktorá sprevádza alebo je súcastou softvéru („licencná zmluva”). Ak z licencnej zmluvy nevyplýva inak, softvér je možné nacítat výlucne pre úcely používania koncovým užívatelom. Akákolvek reprodukcia alebo redistribúcia softvéru, ktorá nie je v súlade s licencnou zmluvou, môže viest k obcianskym a trestno-právnym postihom.

Bez obmedzenia na vyššie uvedené, kopírovanie alebo reprodukcia softvéru na akýkolvek iný server alebo lokalitu s cielom dalšej reprodukcie alebo redistribúcie je výslovne zakázaná.

Záruka na softvér platí, ak vôbec, len podla podmienok licencnej zmluvy. S výnimkou záruky uvedenej v licencnej zmluve, spolocnost Husqvarna týmto odmieta všetky záruky a výhrady týkajúce sa softvéru, vrátane všetkých odvodených záruk a výhrad na obchodovatelnost, vhodnost pre urcité úcely, názov a neporušenie.

Iné webové lokality

Na úcely prehladnosti môže lokalita obsahovat odkazy na internetové lokality, ktoré vlastnia, zverejnujú a udržiavajú tretie osoby. Spolocnost Husqvarna sa nezaväzuje monitorovat ani skúmat obsah lokalít tretích osôb, ani nezodpovedá za jeho presnost ci dôveryhodnost.

Externé odkazy na lokalitu

Všetky odkazy na lokalitu musí písomne schválit spolocnost Husqvarna, pokial spolocnost Husqvarna neodsúhlasí odkazy, v prípade ktorých: (i) je odkaz len textový a obsahuje len názov „Husqvarna“ a neobsahuje žiadne majetkové ochranné známky spolocnosti Husqvarna ani poskytovatela jej licencie, (ii) odkaz „odkazuje“ len na lokalitu www.husqvarna.com a nie na hlbšie stránky, (iii) odkaz po aktivácii používatelom zobrazí stránku na celú obrazovku v okne prehliadaca, ktoré je plne ovládatelné, a nie v „rámceku“ na odkazovanej webovej lokalite, (iv) nemôže vzhlad, umiestnenie a dalšie aspekty odkazu vytvorit falošný dojem, že subjekt alebo jeho cinnost alebo produkty sú spojené so spolocnostou Husqvarna alebo nou sponzorované, ani poškodit ci oslabit dobré meno spájané s názvom a ochrannými známkami spolocnosti Husqvarna alebo jej partnerov. Spolocnost Husqvarna si vyhradzuje právo odvolat svoj súhlas s odkazom kedykolvek a podla vlastného uváženia.

Vylúcenie predpokladaných záruk

Hoci spolocnost Husqvarna vynaložila úsilie s cielom zabezpecit presnost informácií uvedených na lokalite a jej nepretržitú dostupnost, nepreberá za to žiadnu zodpovednost. Materiály môžu obsahovat nepresnosti a typografické chyby. Spolocnost Husqvarna nezarucuje presnost ani úplnost materiálov ci dôveryhodnost rád, názorov, vyhlásení a iných informácií zobrazených alebo distribuovaných prostredníctvom lokality. Beriete na vedomie, že na tieto názory, rady, vyhlásenia, memorandá alebo informácie sa spoliehate výlucne na vlsatné riziko. Všetok obsah sa poskytuje „tak, ako je“ a „taký, aký je k dispozícii“. Spolocnost Husqvarna výslovne odmieta všetky výslovné aj odvodené vyhlásenia a ubezpecenia akéhokolvek druhu vrátane záruk za obchodovatelnost, vhodnost na urcitý úcel alebo neporušenie, ako aj záruk vo vztahu k prevádzke lokality alebo vo vztahu k obsahu. Spolocnost Husqvarna nerucí za bezpecnost tejto webovej lokality ani vo vztahu k nej neposkytuje žiadne vyhlásenia. Beriete na vedomie, že akékolvek odosielané informácie môžu byt zachytené. Spolocnost Husqvarna nerucí za to, že webová lokalita alebo služby, ktoré túto lokalitu sprístupnujú, ako ani elektronická komunikácia odosielaná spolocnostou Husqvarna neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé prvky. Všetky takéto vyhlásenia, ubezpecenia a podmienky sú vylúcené do rozsahu, do akého to nezakazujú právne predpisy. Toto vylúcenie predpokladaných záruk platí aj vo vztahu k akejkolvek lokalite tretej strany.

Informácie, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke, môžu obsahovat odkazy alebo krížové odkazy na výrobky, služby, atd. spolocnosti Husqvarna, ktoré vo vašej krajine nemusia byt k dispozícii. Presnost takýchto informácií nie je možné garantovat hlavne preto, lebo tieto informácie podliehajú zmenám, špecifickým požiadavkám alebo dostupnosti a takéto odkazy neznamenajú, že spolocnost Husqvarna má v úmysle propagovat tieto výrobky, služby, atd. vo vašej krajine. Podrobnosti o výrobkoch, službách, atd. a ich dostupnosti získate od vášho miestneho predajcu. Spolocnost Husqvarna si vyhradzuje právo podla vlastného uváženia kedykolvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmenit, upravit, pridat a/alebo stiahnut akýkolvek produkt, službu atd.

Obmedzenie zodpovednosti

Spolocnost Husqvarna nie je za žiadnych okolností zodpovedná za priame, nepriame, následné, represívne, osobitné ani náhodné škody (vrátane škôd vzniknutých v dôsledku straty obchodnej príležitosti, zákazky, zisku, údajov, ci informácií alebo prerušenia prevádzky), ktoré vznikli v dôsledku, na základe alebo v súvislosti s používaním alebo nemožnostou používat túto lokalitu alebo obsah, prípadne v dôsledku alebo v súvislosti s týmito podmienkami, a to ani v prípade, že bola upozornená na možnost ich vzniku. Okrem tu uvedených podmienok nie je spolocnost Husqvarna v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne chyby, nepresnosti, opomenutia ani iné nedostatky alebo nevhodnost ani nepravost informácií uvedených na tejto lokalite. Toto obmedzenie zodpovednosti platí aj vo vztahu k akejkolvek lokalite tretej strany.

Vymedzenie jurisdikcie

Túto lokalitu kontroluje, prevádzkuje a spravuje spolocnost Husqvarna zo svojho zastúpenia vo Švédsku. Spolocnost Husqvarna nevyhlasuje, že materiály na tejto lokalite sú primerané alebo dostupné na použitie na iných miestach mimo Švédska. Otvárat lokalitu z území, na ktorých je jej obsah nezákonný, je zakázané. Ak túto lokalitu otvoríte na mieste mimo Švédska, nesiete zodpovednost za dodržiavanie všetkých miestnych právnych predpisov. Táto zmluva sa riadi právnymi predpismi Švédskeho královstva bez ohladu na kolízne normy. Na prvom stupni v prípade akéhokolvek sporu vyplývajúceho z tejto zmluvy bude mat výhradnú príslušnost Okresný súd Štokholm.

Posledná zmena bola vykonaná 18.5.2024.