Všeobecné informace

Tyto stránky a jejich dílčí odvozené stránky (dále společně „stránky“) publikuje a spravuje společnost Husqvarna AB (publ)/Gardena gmbh nebo společnosti z její skupiny, dceřiné společnosti nebo pobočky (dále společně „společnost Husqvarna“). Používáním těchto stránek vzniká mezi vámi a společností Husqvarna právně závazná smlouva (dále „smlouva“). Podmínky této smlouvy (dále „podmínky”) definují následující ustanovení. Používáním těchto stránek vyjadřujete, že jste si tyto podmínky a veškeré související dokumenty přečetli, že jim rozumíte a souhlasíte s nimi. Je důležité, abyste si je pročetli opravdu pečlivě. Pokud s podmínkami a se všemi souvisejícími dokumenty nesouhlasíte, nesmíte tyto stránky používat.

Smluvní podmínky

Podle podmínek stanovených touto smlouvou vám společnost Husqvarna uděluje nevýhradní, nepřenositelná, omezená práva na přístup, používání a zobrazování těchto stránek a materiálů na nich obsažených. Souhlasíte s tím, že nepřerušíte nebo se nepokusíte jakýmkoli způsobem přerušit provoz těchto stránek.

Společnost Husqvarna vás opravňuje k zobrazování a stahování informací („materiálů“) z těchto stránek pro vaše osobní, nekomerční použití, není-li výslovně uvedeno jinak na stránkách Husqvarna Social Media Newsroom. Toto oprávnění neznamená převod vlastnického práva k materiálům nebo kopírování materiálů a podléhá následujícím omezením: 1) na všech kopiích stažených materiálů musíte zachovat veškeré informace o autorských právech a dalších vlastnických právech obsažených v materiálech; 2) materiály nesmíte žádným způsobem upravovat nebo reprodukovat nebo veřejně vystavovat, používat či šířit nebo je jinak používat nebo využívat pro komunikaci za jakýmkoli veřejným nebo komerčním účelem; a 3) materiály nesmíte předat žádné jiné osobě, aniž byste ji upozornili na povinnosti vyplývající z těchto podmínek a dotyčná osoba s nimi souhlasila. Potvrzujete, že budete vázáni všemi doplňkovými omezeními zobrazenými na stránkách, které mohou být čas od času aktualizovány.

Záruky uživatelům

Prohlašujete a odpovídáte za to, že budete stránky používat v souladu s těmito podmínkami včetně zákonů a ustanovení dle této smlouvy a že budete dodržovat všechny stávající i budoucí zásady a pravidla stránek. Souhlasíte s tím, že při používání stránek nebudete: (a) přenášet nevyžádanou poštu nebo nevyžádanou komunikaci; (b) předstírat, že zastupujete společnost Husqvarna nebo někoho jiného nebo dovolíte třetí straně, aby se vydávala za vás; (c) falšovat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikačními prvky s cílem zakrýt původ libovolného dokumentu přenášeného prostřednictvím Stránek; (d) předstírat svůj vztah s osobou nebo subjektem; (e) jednat způsobem, který negativně ovlivní schopnost jiných uživatelů používat Stránky; (f) účastnit se aktivit, které porušují platné zákony, (g) vystavovat nebo přenášet libovolný materiál, který jakýmkoli způsobem narušuje práva ostatních majitelů, nebo který je nezákonný, urážlivý, pomlouvačný, vulgární nebo jinak napadnutelný, nebo který obsahuje reklamu nebo navádění s ohledem na produkty či služby nebo (h) shromažďovat nebo ukládat osobní údaje o uživatelích, pokud vám k tomu tito uživatelé nedají výslovné svolení.

Ochrana osobních údajů

Informace o procesech ochrany osobních údajů společnosti Husqvarna, o způsobu shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů a o jejich ochraně naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Husqvarna: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/int/privacy-notice/. Používáním našich stránek souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou používány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Husqvarna.

Změny

Společnost Husqvarna si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoli změnit, upravit, přidat nebo odstranit jakoukoli část této smlouvy bez předchozího upozornění. Změny této smlouvy nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na stránkách. Pokud budete nadále používat stránky po zveřejnění změn smlouvy, bude to považováno za vyjádření souhlasu s těmito změnami.

Práva k duševnímu vlastnictví

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerá práva k duševnímu vlastnictví (včetně, ale bez omezení na autorská práva, patenty, know-how, důvěrné informace, práva k databázím a práva k ochranným známkám a vzorům, ať už registrovaným nebo neregistrovaným) na těchto stránkách jsou nezadatelným majetkem společnosti Husqvarna nebo jejích poskytovatelů licencí. Dobrá pověst a práva k duševnímu vlastnictví vzniklá použitím těchto práv k duševnímu vlastnictví patřících společnosti Husqvarna zůstávají majetkem společnosti Husqvarna.

Tyto stránky, včetně všech materiálů, jsou celosvětově chráněny autorskými právy a smluvními ustanoveními. Souhlasíte s tím, že budete při používání stránek a všech materiálů dodržovat veškerá celosvětová autorská práva a zabráníte neoprávněnému kopírování materiálů. Společnost Husqvarna vám neuděluje žádná výslovná ani předpokládaná práva týkající se jakýchkoli patentů, vzorů, ochranných známek, autorských práv nebo právních předpisů na ochranu obchodního tajemství.

Potvrzujete a souhlasíte s tím, že nebudete – a nic v těchto podmínkách vás neopravňuje – používat ochranné známky, obchodní názvy, značky služeb, loga, názvy domén nebo jiné význačné rysy značky Husqvarna jinak, než jak je výslovně uvedeno v seznamu ochranných známek společnosti Husqvarna.

Upozorňujeme, že jakékoli informace, nevyžádané návrhy, nápady či jiné zaslané informace nebudou považovány za důvěrné či podléhající vlastnickému právu. Zasláním informací či materiálů, s výjimkou prohlášení o patentech popsaném v zásadách společnosti Husqvarna pro nakládání s nevyžádanými informacemi, udělujete společnosti Husqvarna neomezené, bezplatné, nevratné a celosvětové svolení k použití, reprodukci, zobrazení, předvádění, úpravám, přenosu a šíření těchto materiálů nebo informací, a také souhlasíte s tím, že společnost Husqvarna může použít libovolné nápady, koncepty, know-how nebo metody, které nám zašlete, k libovolnému účelu. Další informace naleznete v zásadách společnosti Husqvarna pro nakládání s nevyžádanými informacemi.

Software

Jakýkoli software, který může být k dispozici ke stažení na těchto webových stránkách („software“), je chráněn autorskými právy společnosti Husqvarna nebo jejích dodavatelů.

Použití softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem („licenční smlouva“), pokud existuje, která je přiložena k softwaru nebo ji software obsahuje. Pokud z licenční smlouvy nevyplývá něco jiného, je software určen ke stažení pouze koncovými uživateli. Jakákoli reprodukce nebo šíření softwaru, které nejsou v souladu s licenční smlouvou, může mít za následek občanské nebo trestní postihy.

Bez omezení výše uvedeného je výslovně zakázáno kopírování nebo reprodukce softwaru na jakýkoli jiný server nebo umístění s cílem další reprodukce nebo opětovného šíření.

Na software může být poskytována záruka pouze na základě podmínek licenční smlouvy. Kromě záruk uvedených v licenční smlouvě neposkytuje společnost Husqvarna žádné další záruky na software, včetně jakýchkoli předpokládaných záruk, a neodpovídá za dodržení podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu, existenci k právnímu titulu k němu, ani za jakékoli porušování práv s ním spojených.

Jiné webové stránky

Pro zpříjemnění práce mohou stránky obsahovat odkazy na internetové stránky, které vlastní, publikují a spravují třetí strany. Společnost Husqvarna nesleduje ani nekontroluje takový obsah na internetových stránkách třetích stran ani nenese odpovědnost za přesnost nebo spolehlivost internetových stránek třetích stran.

Externí odkazy na stránky

Veškeré odkazy na stánky musí být písemně schváleny společností Husqvarna s výjimkou následujících odkazů, které společnost Husqvarna schvaluje předem: (i) odkaz je pouze textový odkaz obsahující pouze název „Husqvarna“ a neobsahující žádné ochranné známky společnosti Husqvarna nebo jejích poskytovatelů licencí; (ii) odkaz „směřuje“ pouze na adresu www.husqvarna.com a nikoli na její podstránky; (iii) odkaz po aktivování uživatelem zobrazí tuto stránku na celé obrazovce v plně funkčním okně prohlížeče a nikoli v rámečku na propojeném webovém severu; a (iv) vzhled, pozice a další aspekty odkazu nemohou vytvořit falešný dojem, že daný subjekt nebo jeho činnost či produkty jsou spojeny se společností Husqvarna nebo jsou jí sponzorovány, ani nepoškodí nebo neomezí dobré jméno spojené s názvem a ochrannými známkami společnosti Husqvarna nebo přidružených společností. Společnost Husqvarna si vyhrazuje právo dle svého uvážení tento souhlas s použitím odkazu kdykoli odvolat.

Vyloučení předpokládaných záruk

Přestože byla věnována velká péče zajištění přesnosti informací a trvalé dostupnosti stránek, společnost Husqvarna nepřebírá v tomto ohledu žádnou odpovědnost. Materiály mohou obsahovat nepřesnosti a typografické chyby. Společnost Husqvarna neodpovídá za přesnost ani úplnost materiálů nebo za spolehlivost jakýchkoli rad, názorů, prohlášení nebo jiných informací zobrazených nebo šířených prostřednictvím těchto stránek. Souhlasíte s tím, že na jakékoli názory, rady, prohlášení, memoranda nebo informace budete spoléhat pouze na své vlastní riziko. Veškerý obsah je poskytován „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“. Společnost Husqvarna neposkytuje jakákoli vyjádření nebo záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné na záruky nebo podmínky týkající se prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení práv ani na provoz těchto stránek nebo jejich obsahu. Společnost Husqvarna nezaručuje ani neposkytuje žádná prohlášení ohledně bezpečnosti těchto stránek. Berete na vědomí, že veškeré zaslané informace mohou být zachyceny. Společnost Husqvarna nezaručuje, že tyto webové stránky nebo servery, na kterých jsou provozovány, nebo elektronická komunikace zasílaná společností Husqvarna nebude obsahovat viry nebo jiné škodlivé prvky. Veškerá taková tvrzení, záruky a odpovědnost jsou vyloučeny v maximální míře povolené zákonem. Vyloučení předpokládaných záruk platí také s ohledem na stránky třetích stran.

Informace publikované na těchto webových stránkách mohou obsahovat odkazy nebo křížové odkazy na produkty nebo služby apod. společnosti Husqvarna, které nejsou ve vaší zemi uvedeny na trh nebo nejsou dostupné. Přesnost takových informací nelze zaručit, zvláště proto, že mohou být změněny, podléhat specifickým požadavkům nebo dostupnosti, a tyto odkazy nenaznačují, že společnost Husqvarna má v úmyslu tyto produkty, služby apod. ve vaší zemi uvést na trh. Ohledně takových produktů, služeb apod. se obraťte na svého místního prodejce. Společnost Husqvarna si vyhrazuje právo dle svého uvážení měnit, upravovat, přidávat nebo stáhnout z trhu jakýkoli produkt, službu apod. kdykoli a bez předchozího upozornění.

Omezení odpovědnosti

Společnost Husqvarna nebude za žádných okolností odpovědná za jakékoli přímé, nepřímé, následné, penalizovatelné, speciální nebo náhodné škody (včetně, mimo jiné, ztráty ušlého výdělku, kontraktu, příjmů, dat, informací nebo přerušení obchodní činnosti) způsobené, vyplývající nebo spojené s použitím nebo nemožností použití těchto stránek nebo jejich obsahu nebo způsobené či související s těmito podmínkami, a to ani kdyby byla společnost Husqvarna na možnost vzniku takové škody upozorněna. Kromě zde stanovených podmínek společnost Husqvarna za žádných okolností neodpovídá za chyby, nepřesnosti, chybějící části nebo jiné vady ani časovou neshodu nebo neautenticitu jakýchkoli informací na těchto stránkách. Toto omezení odpovědnosti se vztahuje také na stránky třetích stran.

Prohlášení o příslušnosti

Stránky jsou řízeny, provozovány a spravovány společností Husqvarna z jejího sídla ve Švédsku. Společnost Husqvarna nezaručuje, že materiály na těchto stránkách budou vhodné či dostupné pro použití mimo Švédsko. Používání stránek z území, kde je obsah stránek považován za nelegální, je zakázáno. Pokud používáte stránky z místa ležícího mimo Švédsko, jste zodpovědní za dodržování všech místních zákonů. Tato smlouva se řídí zákony Švédského království, aniž by se aplikovala případná kolizní ustanovení. Jakékoli spory vyplývající z této smlouvy bude řešit v první instanci výhradně Stockholmský okresní soud.

Tyto informace byly naposledy aktualizovány 24. 5. 2018.