Informace

Smernice 2002/44/ES stanoví minimální požadavky na ochranu pracovníku pred ohrožením jejich zdraví a bezpecnosti, které vzniká nebo muže vzniknout v souvislosti s expozicí mechanickým vibracím.

Vyhodnocení expozice vibracím se provádí výpoctem vztaženým na denní hodnotu expozice normalizovanou na osm hodin A(8). Po stanovení hodnoty A(8) je treba ji porovnat s hodnotou vyvolávající akci a limitní hodnotou expozice. Tato smernice stanoví minimální požadavky, je proto nezbytné overit zákonnou úpravu príslušných clenských státu a zkontrolovat, zda nestanoví prísnejší hodnoty expozice.

V závislosti na denní hodnote expozice vyvolávající akci (EAV) a denní limitní hodnote expozice (ELV) je zamestnavatel povinen podniknout príslušná opatrení k zachování požadovaných hodnot expozice vibracím.

Hodnota expozice vyvolávající akci (EAV)

Kdykoli presahuje u obsluhy expozice vibracím A(8) hodnotu EAV 2,5 m/s², musí zamestnavatel provést hodnocení provozního rizika a prijmout regulacní opatrení. Podrobnejší informace najdete ve smernici 2002/44/ES a legislative clenských státu.

Limitní hodnota expozice (ELV)

V každém prípade nesmí expozice pracovníku prekrocit hodnotu ELV (5,0 m/s²).

Pruvodce

A(8) 2,5 m/s².
Denní dávka vibrací je pod povolenou hodnotou. Není potreba prijímat žádná další opatrení pro snížení expozice.

A(8) = 2,5–5,0 m/s²
Denní dávka vibrací prevyšuje povolenou hodnotu. Obsluze hrozí zvýšené riziko vzniku chorob zpusobených vibracemi. Pravidla týkající se snížení rizik vzniku chorob zpusobených vibracemi naleznete v doporuceních spolecnosti Husqvarna a ve Smernici 2002/44/ES (NV 272/2011 Sb.)

A(8) 5,0 m/s²
Denní dávka vibrací prevyšuje limitní hodnotu. Snižte denní pracovní dobu nebo použijte stroj s nižší ekvivalentní hladinou vibrací.

Doporucené kroky ke snížení expozice vibracím

Používejte pouze mechanické náradí s nízkými vibracemi. Toto doporucení lze považovat za nejduležitejší. Údaje o vibracích jsou casto uvedeny v technických informacích od výrobce.

Zkratte dobu používání náradí. Hodnota A(8) je funkcí úrovne vibrací a doby expozice, jednou z alternativ proto vždy zustává zkrácení pracovní doby.

Servis a údržba stroje. Ridte se doporuceními výrobce. Predevším je duležité dbát na údržbu rezacího zarízení a rotujících prvku, které mohou v dusledku opotrebení ztratit vyváženost.