Artikla 33, Tiedottaminen tuotteiden sisältämistä aineista

Husqvarna-konserni kertoo seuraavat tiedot aineista, jotka Euroopan kemikaalivirasto on nimennyt ehdokkaiksi REACH-asetuksen liitteeseen XIV (niin sanottu ehdokaslista) ja joiden pitoisuus tuotteissa ylittää 0,1 % painosta.