Artikel 33, Kommunikation af oplysninger om stoffer i artikler

Husqvarna Group giver følgende oplysninger om stoffer, som er identificeret ved Det Europæiske Miljøagentur som kandidater til bilag XIV i REACH (den såkaldte kandidatliste), i en koncentration på over 0,1 vægtprocent i artiklerne.