Artikel 33 Kommunikation av information om ämnen i varor

Husqvarna-koncernen ger följande information om ämnen som fastställts av den Europeiska kemikaliemyndigheten som kandidater för bilaga XIV till REACH (den så kallade kandidatlistan), i en koncentration över 0,1 viktprocent i artiklarna.