Informacje ogólne

Niniejsza strona oraz wcześniej wspomniane podstrony, (zwane wspólnie „stroną”) są publikowane i obsługiwane przez Husqvarna AB (publ) / GARDENA GmbH lub jej filie bądź oddziały (zwane wspólnie Husqvarna). Korzystanie ze strony przez Państwa podlega prawnie wiążącej umowie pomiędzy Państwem a firmą Husqvarna (zwaną dalej „Umową”). Poniżej przedstawiono warunki Umowy (zwane dalej „Warunkami”). Używając strony potwierdzają Państwo, że zapoznali się z warunkami, zrozumieli je i zaakceptowali je oraz wszystkie powiązane dokumenty. Niezwykle ważne jest, aby dokładnie się z nimi zapoznać. Jeśli nie akceptują Państwo warunków i powiązanych dokumentów, dalsze korzystanie ze strony jest zabronione.

Warunki użytkowania

Zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej umowie, Husqvarna przyznaje Państwu niewyłączne, niezbywalne, ograniczone prawo do dostępu, korzystania oraz wyświetlania niniejszej strony i zawartych na niej informacji. Zobowiązują się Państwo, że nie będą w żaden sposób zakłócać ani usiłować zakłócać działania niniejszej strony.

Husqvarna upoważnia Państwa do przeglądania i pobierania informacji („materiałów”) ze strony tylko i wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku, chyba że wyraźnie podano inaczej w Husqvarna Social Media Newsroom. Niniejsze zezwolenie nie oznacza przeniesienia praw własności do materiałów i kopii materiałów, oraz podlega następującym ograniczeniom: 1) należy zachować, na wszystkich kopiach pobranych materiałów, wszelkie prawa autorskie oraz pozostałe informacje o prawach własności, zawarte w niniejszych materiałach; 2) nie jest dozwolona żadna modyfikacja materiałów, ich reprodukcja ani publiczne prezentowanie, przedstawianie czy rozpowszechnianie, bądź wykorzystanie w inny sposób i przekazywanie dla celów publicznych lub handlowych; oraz 3) nie jest dozwolone przekazywanie materiałów innym osobom, chyba, że zapoznały się one i zaakceptowały informacje prawne dotyczące zobowiązań powstałych w związku z niniejszymi warunkami. Zgadzają się Państwo przestrzegać wszelkich dodatkowych ograniczeń pojawiających się na stronie w związku z jej aktualizacją.

Gwarancja użytkownika

Oświadczają Państwo i zapewniają, że będą korzystali ze strony zgodnie z niniejszą umową, przestrzegając praw i postanowień z niniejszych warunków, oraz że będą przestrzegać wszelkich istniejących i przyszłych zasad i polityki niniejszej strony. Zobowiązują się Państwo nie wykorzystywać tej strony w celu: (a) przesyłania spamu lub niechcianych wiadomości; (b) podszywania się pod firmę Husqvarna bądź inną osobę lub umożliwiania osobom trzecim podszywania się pod Państwa; (c) tworzenia fałszywych nagłówków lub innych zmodyfikowanych identyfikatorów, aby ukryć źródło jakiejkolwiek treści przesyłanej za pośrednictwem niniejszej strony; (d) przedstawiania fałszywego powiązania z osobą lub instytucją; (e) działania w taki sposób, aby szkodzić innym użytkownikom korzystającym z tej strony; (f) angażowania się w działalność, która mogłaby naruszyć obowiązujące prawo; (g) rozpowszechniania lub przesyłania materiałów, które naruszałyby lub łamały w jakikolwiek sposób prawa innych użytkowników, bądź które są nielegalne, obraźliwe, zniesławiające, wulgarne albo niepożądane, a także zawierających reklamy, bądź stanowiących konkurencję w stosunku do produktów i usług lub (h) zbierania i przechowywania danych osobowych innych użytkowników, chyba że użytkownicy udzielili wyraźnego pełnomocnictwa.

Prywatność

Informacje na temat praktyk firmy Husqvarna w zakresie ochrony prywatności, sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników oraz sposobu ochrony prywatności można znaleźć w Polityce ochrony prywatności firmy Husqvarna: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/int/privacy-notice/. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności firmy Husqvarna.

Zmiany

Firma Husqvarna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikowania, dodawania bądź usuwania całości lub fragmentu jakiejkolwiek części niniejszej umowy według własnego uznania i w dowolnym czasie. Zmiany w niniejszej umowie zaczną obowiązywać z chwilą, gdy na stronie zostanie umieszczone powiadomienie o takich zmianach. Dalsze korzystanie ze strony, po zamieszczeniu informacji o zmianach w niniejszej Umowie, uznane zostanie za akceptację tych zmian.

Prawa własności intelektualnej

Niniejszym uznają i zgadzają się Państwo, że wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym, lecz nie wyłącznie, prawa autorskie, patenty, wiedza fachowa, poufne informacje, prawo o ochronie baz danych oraz prawo o ochronie znaków towarowych i projektów niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane, czy nie) na niniejszej stronie są przenoszone na firmę Husqvarna lub jej licencjodawców. Wszelkie wartości przedsiębiorstwa oraz prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku korzystania z praw własności intelektualnej nabytych przez firmę Husqvarna będą obowiązywać z korzyścią dla firmy Husqvarna.

Niniejsza Strona, w tym wszelkie materiały, jest zastrzeżona i chroniona prawami autorskimi i postanowieniami traktatowymi na całym świecie. Korzystając z niniejszej strony, w tym z materiałów, zgadzają się Państwo przestrzegać praw autorskich obowiązujących na całym świecie oraz zapobiegać nieuprawnionemu kopiowaniu niniejszych materiałów. Husqvarna nie przyznaje Państwu żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw wynikających z patentów, projektów, znaków towarowych, praw autorskich, bądź ustawodawstwa dotyczącego tajemnicy handlowej.

Niniejszym uznają i zgadzają się Państwo, że nie będą, i że nic w niniejszych warunkach nie upoważnia Państwa do tego, wykorzystywać znaków towarowych, nazw towarowych, znaków usług, znaków logo, nazw domen lub innych charakterystycznych cech marki Husqvarna w inny sposób, niż wyraźnie opisano na Liście znaków towarowych firmy Husqvarna.

Należy pamiętać, że wszelkie informacje, dobrowolne sugestie, pomysły lub inne zgłoszenia będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Wysyłając jakiekolwiek informacje lub materiały, poza zgłoszeniami objętymi patentami opisanymi w Polityce firmy Husqvarna dotyczącej dobrowolnych pomysłów, udzielają Państwo firmie Husqvarna nieograniczonej, nieodpłatnej, nieodwołalnej i ważnej na całym świecie licencji na wykorzystanie, kopiowanie, wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, transmitowanie i rozpowszechnianie tych materiałów lub informacji oraz zgadzają się Państwo, że firma Husqvarna ma pełne prawo do wykorzystania jakichkolwiek pomysłów, koncepcji, poradników lub technik, które zostały do niej wysłane w jakimkolwiek celu. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Polityka firmy Husqvarna dotycząca niezamawianych pomysłów.

Oprogramowanie

Jakiekolwiek oprogramowanie dostępne do pobrania z tej strony (dalej „oprogramowanie”) jest zastrzeżonym dziełem firmy Husqvarna i/lub jej dostawców.

Wykorzystanie oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego (jeśli takowa została zastosowana), która została dostarczona lub jest zawarta w oprogramowaniu („umowa licencyjna”). Jeśli z umowy licencyjnej nie wynika inaczej, oprogramowanie jest udostępnione do pobrania tylko i wyłącznie w celu wykorzystania przez użytkowników końcowych. Jakiekolwiek formy kopiowania i rozpowszechniania oprogramowania, które nie są zgodne z umową licencyjną, mogą skutkować sankcjami cywilnymi i karnymi.

Bez ograniczania powyższych postanowień, kopiowanie i powielanie oprogramowania na inny serwer lub do dalszej reprodukcji lub rozpowszechniania jest zabronione.

Oprogramowanie jest objęte gwarancją, jeśli w ogóle, wyłącznie według warunków umowy licencyjnej. Poza gwarancją w umowie licencyjnej, Husqvarna niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków dotyczących oprogramowania, w tym gwarancji dorozumianych i warunków pokupności, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności.

Inne witryny

Dla Państwa wygody, strona może zawierać łącza do stron w Internecie należących do osób trzecich, odpowiedzialnych za ich publikowanie i obsługę. Husqvarna nie jest zobowiązana do kontroli czy przeglądania zawartości takiej witryny należącej do osób trzecich, ani nie bierze odpowiedzialności za poprawność bądź rzetelność takiej witryny.

Linki zewnętrzne do strony

Wszelkie łącza do strony muszą zostać pisemnie zatwierdzone przez firmę Husqvarna, za wyjątkiem dozwolonych przez firmę Husqvarna łączy, w których: (i) łącze ma formę wyłącznie tekstową i zawiera nazwę „Husqvarna” oraz nie zawiera żadnych znaków towarowych będących własnością firmy Husqvarna lub jej licencjodawców; (ii) łącze kieruje tylko na stronę www.husqvarna.com, a nie na dalsze podstrony; (iii) łącze, podczas otwierania go przez użytkownika, wyświetla stronę na całym ekranie, we w pełni funkcjonalnym oknie wyszukiwarki, a nie w „ramce” na powiązanej Stronie internetowej; oraz (iv) wygląd, pozycja i inne aspekty łącza nie mogą stworzyć fałszywego wrażenia, jakoby firma lub jej działalność, bądź produkty, związane były z lub sponsorowane przez firmę Husqvarna, ani nie mogą zaszkodzić lub osłabić reputacji przedsiębiorstwa związanej z nazwą oraz znakiem towarowym firmy Husqvarna lub jej spółek zależnych. Husqvarna zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższej zgody na dołączanie łączy w dowolnym czasie, według własnego uznania.

Wykluczenie dorozumianych gwarancji

Pomimo podjęcia wszelkich środków ostrożności w celu zapewnienia poprawności informacji na niniejszej stronie oraz jej ciągłej dostępności, Husqvarna nie bierze na siebie odpowiedzialności za te informacje i dostępność strony. Niniejsze materiały mogą zawierać niedokładności oraz błędy typograficzne. Husqvarna nie gwarantuje ścisłości ani kompletności tych materiałów, bądź rzetelności jakichkolwiek wskazówek, opinii, oświadczeń czy innych informacji wyświetlanych lub rozpowszechnianych na tej stronie. Niniejszym przyznają Państwo, że biorą na siebie ryzyko związane z poleganiem na takiej opinii, wskazówce, oświadczeniu, notatce bądź informacji. Wszelką treść podaje się jako „bez gwarancji” oraz „w miarę dostępności”. Husqvarna wyraźnie zrzeka się wszelkich oświadczeń lub gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji pokupności lub przydatności do określonego celu, nienaruszalności, bądź dotyczących funkcjonowania niniejszej strony lub jej treści. Husqvarna nie gwarantuje ani nie składa żadnego rodzaju oświadczeń co do bezpieczeństwa niniejszej strony internetowej. Niniejszym uznają Państwo, że jakakolwiek wysłana informacja może zostać przejęta. Husqvarna nie gwarantuje, że strona lub serwery umożliwiające dostęp do strony oraz komunikaty elektroniczne przesyłane przez firmę Husqvarna nie zawierają wirusów ani żadnych innych szkodliwych elementów. Wszelkie tego rodzaju oświadczenia, zapewnienia oraz warunki są wykluczone, chyba że mieszczą się one w zakresie, w którym prawo zakazuje ich wykluczenia. Wykluczenie dorozumianych gwarancji ma również zastosowanie w odniesieniu do stron należących do osób trzecich.

Informacje publikowane na stronie internetowej mogą zawierać odnośniki i odniesienia do produktów oraz usług itp. firmy Husqvarna, które nie zostały ogłoszone w Państwa kraju lub nie są w nim dostępne. Dokładność tych informacji nie może być gwarantowana, zwłaszcza że informacje te mogą ulegać zmianom, podlegają szczególnym wymaganiom lub dostępności i takie odniesienia nie oznaczają, że Husqvarna zamierza wprowadzić te produkty, usługi itp. w Państwa kraju. Prosimy skontaktować się z lokalnym dilerem, aby uzyskać dokładne, szczegółowe informacje dotyczące produktów oraz usług itp., które można zamówić i które są dostępne dla Państwa. Husqvarna zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmieniania, modyfikowania, dodawania i/lub wycofywania wszelkich produktów, usług itp. w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadamiania.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Husqvarna nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wtórne, celowe bądź przypadkowe szkody i odszkodowania (w tym, między innymi, szkody wynikające z utraconych korzyści, umów, przychodów, danych, informacji lub przerwania działalności) wynikające z, powstałe w wyniku, bądź w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania ze strony lub z jej treści, bądź wynikające z lub w związku z niniejszymi warunkami, nawet jeśli Husqvarna została uprzedzona o możliwości powstania takich szkód. Ponadto, w żadnym wypadku Husqvarna nie odpowiada za żadne błędy, nieścisłości, pominięcia, bądź inne wady oraz ukazanie się w nieodpowiednim czasie czy nieautentyczność wszelkich informacji zawartych na tej stronie. Ograniczenie odpowiedzialności ma również zastosowanie w odniesieniu do stron należących do osób trzecich.

Sąd właściwy do rozstrzygania sporów

Niniejsza strona jest kontrolowana, obsługiwana i zarządzana przez firmę Husqvarna z jej biura w Szwecji. Husqvarna nie gwarantuje, że materiały na niniejszej stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku poza Szwecją. Dostęp do strony z miejsc, w których zawartość strony jest nielegalna, jest zabronione. Jeśli będą mieli Państwo dostęp do strony z miejsc poza Szwecją, są Państwo odpowiedzialni za stosowanie się do prawa miejscowego. Niniejsza umowa podlega prawodawstwu Królestwa Szwecji, z wyłączeniem mocy obowiązujących przepisów kolizyjnych. Sąd Rejonowy w Sztokholmie ma wyłączność na rozstrzyganie w pierwszej instancji wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową.

Powyższy tekst zaktualizowano 18 maja 2024 r.