Γενικά

Ο παρών ιστότοπος και κάθε δευτερεύων ιστότοπος που υπάγεται σε αυτόν (εφεξής καλούμενοι συνολικά "Ιστότοποι") έχει δημοσιευτεί και διατηρείται από τη Husqvarna AB (publ)/Gardena gmbh, τις εταιρείες του ομίλου, τις θυγατρικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα της (εφεξής καλούμενα συνολικά "Husqvarna"). Η εκ μέρους σας χρήση του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται σε νομικώς δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Husqvarna (εφεξής "Συμφωνία"). Ακολουθούν οι όροι της Συμφωνίας (εφεξής "Όροι"). Αν χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε με τους όρους και κάθε σχετικό έγγραφο. Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους. Στην περίπτωση όπου διαφωνείτε με τους όρους και κάθε σχετικό έγγραφο, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Όροι χρήσης

Σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, η Husqvarna σάς χορηγεί το μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και περιορισμένο δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο και στα υλικά που περιέχονται σε αυτόν, καθώς και να τα χρησιμοποιείτε και να τα προβάλλετε. Συμφωνείτε να μην προβαίνετε με οποιοδήποτε τρόπο στη διακοπή ή απόπειρα διακοπής της λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου.

Η Husqvarna σάς χορηγεί εξουσιοδότηση να προβάλλετε τις πληροφορίες (εφεξής "Υλικά") που περιέχονται στον ιστότοπο και να πραγματοποιείτε λήψη τους μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητώς στο Husqvarna Social Media Newsroom. Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου κυριότητας επί των υλικών και αντιγράφων των υλικών και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: 1) οφείλετε να διατηρείτε σε κάθε αντίγραφο των υλικών των οποίων πραγματοποιείτε λήψη, κάθε ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας που περιέχεται στα υλικά, 2) απαγορεύεται να προβαίνετε με οποιοδήποτε τρόπο στην τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια προβολή, παρουσίαση, διανομή ή άλλως κοινοποίηση των υλικών με δημόσιο ή εμπορικό σκοπό και 3) επιτρέπεται να μεταβιβάζετε τα υλικά σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση της κοινοποίησης από εσάς στο εν λόγω πρόσωπο και της αποδοχής από αυτό των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες όρους. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε προς κάθε επιπλέον περιορισμό εμφανίζεται στον ιστότοπο κατά την κατά διαστήματα ενημέρωσή του.

Εγγυήσεις χρήστη

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων στην παρούσα συμφωνία νόμων και διατάξεων, καθώς και ότι θα συμμορφώνεστε προς κάθε υφιστάμενη και μελλοντική πολιτική και κανόνα του ιστοτόπου. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο: (α) για την αποστολή ανεπιθύμητων ή αυτόκλητων μηνυμάτων ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, (β) με σκοπό να υποδύεστε εσείς ή κάποιος άλλος εκπροσώπους της Husqvarna ή να επιτρέπετε σε τρίτους να υποδύονται εσάς, (γ) για την παραποίηση κεφαλίδων ή άλλως για τη χρήση άλλων αναγνωριστικών με σκοπό τη συγκάλυψη της προέλευσης οποιουδήποτε περιεχομένου μεταδίδεται μέσω του ιστοτόπου, (δ) τη διαστρέβλωση της σχέσης σας με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (ε) με σκοπό να ενεργείτε κατά τρόπο που επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα χρήσης του ιστοτόπου από άλλους χρήστες, (στ) για τη διενέργεια δραστηριοτήτων που αντιβαίνουν σε κάθε ισχύουσα νομική διάταξη, (ζ) για τη δημοσίευση ή μετάδοση υλικού που παραβιάζει ή καταστρατηγεί με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα άλλων ή είναι παράνομο, καταχρηστικό, συκοφαντικό, χυδαίο ή άλλως απαράδεκτο, εξυπηρετεί σκοπούς διαφήμισης ή προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, ή (η) για τη συλλογή ή αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών χωρίς τη ρητή εξουσιοδότησή τους.

Απόρρητο

Πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές της Husqvarna για την προστασία του απορρήτου, όπως για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και την προστασία του απορρήτου σας από εμάς μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική απορρήτου της Husqvarna: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/int/privacy-notice/. Με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου συμφωνείτε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Husqvarna.

Μεταβολές

Η Husqvarna διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, να τροποποιεί, να προσθέτει ή να καταργεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, οποιοδήποτε μέρος της παρούσας συμφωνίας, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οποιαδήποτε μεταβολή στην παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής της στον ιστότοπο. Αν μετά από οποιαδήποτε μεταβολή της συμφωνίας εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τη σχετική μεταβολή.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας, εμπιστευτικών πληροφοριών, δικαιωμάτων επί βάσης δεδομένων και δικαιωμάτων επί εμπορικών σημάτων και σχεδίων κατατεθέντων ή μη) που αφορά τον ιστότοπο ανήκει στη Husqvarna ή τους δικαιοπαρόχους της. Δικαιούχος κάθε δικαιώματος σχετικού με υπεραξία και πνευματική ιδιοκτησία που απορρέει από τη χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Husqvarna είναι η Husqvarna.

Ο παρών ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών, έχει κατοχυρωθεί με πνευματικά δικαιώματα και προστατεύεται με παγκόσμιες νομικές διατάξεις και συνθήκες περί πνευματικών δικαιωμάτων. Κατά τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε προς κάθε παγκόσμια νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και να μην επιτρέπεται τη μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή των υλικών. H Husqvarna δεν σας εκχωρεί οποιοδήποτε ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα στο πλαίσιο οποιασδήποτε νομοθεσίας περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικού απορρήτου.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν θα προβαίνετε στη χρήση των εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομάτων, σημάτων υπηρεσιών, λογότυπων, ονομάτων τομέα ή άλλων διακριτικών χαρακτηριστικών εμπορικών σημάτων της Husqvarna παρά μόνο σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στον Κατάλογο εμπορικών σημάτων της Husqvarna.

Σημειωτέον ότι τυχόν πληροφορίες, αυτόκλητες προτάσεις, ιδέες ή άλλες υποβληθείσες πληροφορίες θα θεωρούνται ότι δεν είναι εμπιστευτικές ούτε αποκλειστικής χρήσης. Εκτός περιπτώσεων αποστολής πληροφοριών ή υλικού με τη χρήση Δήλωσης πληροφοριών περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Πολιτική της Husqvarna για την εξέταση αυτόκλητων ιδεών, με την αποστολή κάθε πληροφορίας ή υλικού χορηγείτε στη Husqvarna απεριόριστη, δωρεάν, αμετάκλητη και παγκόσμιας εμβέλειας άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, εμφάνισης, παρουσίασης, τροποποίησης, μετάδοσης και διανομής των σχετικών υλικών ή πληροφοριών, ενώ παράλληλα συμφωνείτε ότι η Husqvarna μπορεί ελεύθερα να κάνει χρήση τυχόν ιδεών, εννοιών, τεχνογνωσίας ή τεχνικών που αποστέλλετε για οποιονδήποτε σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική της Husqvarna για την εξέταση αυτόκλητων ιδεών.

Λογισμικό

Τυχόν λογισμικό που μπορεί να διατίθεται προς λήψη από τον παρόντα ιστότοπο (εφεξής "Λογισμικό") αποτελεί έργο της Husqvarna ή/και των προμηθευτών της και διέπεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Η χρήση του λογισμικού διέπεται από τους όρους του συμφωνητικού αδείας τελικού χρήστη (εφεξής "Συμφωνητικό αδείας χρήσης"), αν υπάρχει, το οποίο συνοδεύει ή συμπεριλαμβάνεται με το λογισμικό. Το λογισμικό διατίθεται προς λήψη για χρήση αποκλειστικά από τελικούς χρήστες, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το συμφωνητικό άδειας χρήσης. Τυχόν αναπαραγωγή ή αναδιανομή του λογισμικού πέραν των όσων προβλέπονται στο συμφωνητικό αδείας χρήσης ενδέχεται να συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή ή αναπαραγωγή του λογισμικού σε άλλους διακομιστές ή τοποθεσίες για περαιτέρω αναπαραγωγή ή αναδιανομή, χωρίς αυτό να περιορίζει τα προαναφερθέντα.

Το λογισμικό παρέχεται με εγγύηση, εφόσον προβλέπεται κάτι τέτοιο, μόνο σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού άδειας χρήσης. Με εξαίρεση τα όσα προβλέπονται στο συμφωνητικό άδειας χρήσης, με το παρόν η Husqvarna αποποιείται κάθε ευθύνης και δέσμευσης αναφορικά με το λογισμικό, όπως μεταξύ άλλων τυχόν έμμεσες εγγυήσεις και δεσμεύσεις περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άλλοι ιστότοποι

Για τη δική σας ευκολία, ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστοτόπους των οποίων η ιδιοκτησία, η δημοσίευση και η συντήρηση ανήκει σε τρίτους. Η Husqvarna δεν αναλαμβάνει την επιτήρηση ή τον έλεγχο του Περιεχομένου ιστοτόπων τρίτων και δεν ευθύνεται για το ακριβές ή την αξιοπιστία των εν λόγω ιστοτόπων τρίτων.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι προς τον ιστότοπο

Κάθε σύνδεσμος προς τον Ιστότοπο πρέπει να εγκρίνεται εγγράφως από τη Husqvarna, εκτός περιπτώσεων όπου η Husqvarna συναινεί όσον αφορά συνδέσμους στους οποίους: (i) ο σύνδεσμος αποτελείται μόνο από κείμενο που περιέχει την ονομασία "Husqvarna" και δεν περιέχει εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Husqvarna ή των δικαιοπαρόχων της, (ii) ο σύνδεσμος οδηγεί μόνο στη διεύθυνση www.husqvarna.com και όχι σε επιμέρους σελίδες,·(iii) ο σύνδεσμος, εφόσον ενεργοποιηθεί από τον χρήστη, εμφανίζει τη σελίδα σε προβολή πλήρους οθόνης σε πλήρως λειτουργικό παράθυρο προγράμματος περιήγησης και όχι εντός πλαισίου στον ιστότοπο στον οποία οδηγεί και (iv) η εμφάνιση, η θέση και άλλες πτυχές του συνδέσμου δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσουν την εσφαλμένη εντύπωση ότι κάποιο νομικό πρόσωπο ή οι δραστηριότητες ή τα προϊόντα του συνδέονται με τη Husqvarna ή υποστηρίζονται από αυτήν ή χρηματοδοτούνται από αυτήν ούτε να είναι τέτοια ώστε να θίξουν ή να μειώσουν την υπεραξία που συνδέεται με το όνομα και τα εμπορικά σήματα της Husqvarna ή των θυγατρικών της. Η Husqvarna διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια την όποια σχετική με συνδέσμους συναίνεση έχει χορηγήσει.

Εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων

Παρότι έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται το ακριβές των πληροφοριών του παρόντος ιστοτόπου και η διαρκής διαθεσιμότητά του, η Husqvarna δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σχετικώς. Τα υλικά ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Η Husqvarna δεν εγγυάται το ακριβές ή την πληρότητα των υλικών ούτε την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, άποψης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας εμφανίζεται στον παρόντα ιστότοπο ή διανέμεται μέσω αυτού. Συμφωνείτε ότι αν βασιστείτε σε κάθε τέτοια άποψη, συμβουλή, δήλωση, υπόμνημα ή πληροφορία αναλαμβάνετε πλήρως τη σχετική ευθύνη. Όλο το περιέχομενο παρέχεται "ως έχει" και "ως διατίθεται". Η Husqvarna αποποιείται ρητώς παντός είδους δήλωσης ή εγγύησης, ρητής ή σιωπηρής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παράβασης είτε ως προς τη λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου είτε ως προς το περιεχόμενο. Η Husqvarna δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις ως προς την ασφάλεια του παρόντος ιστοτόπου. Αποδέχεστε ότι υπάρχει ενδεχόμενο υποκλοπής πληροφοριών. Η Husqvarna δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος, οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή καθίσταται διαθέσιμη ή κάθε επικοινωνία αποστέλλεται από τη Husqvarna είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Κάθε τέτοια δήλωση, εγγύηση και προϋπόθεση εξαιρείται έως του επιτρεπόμενου από τον νόμο βαθμού. Η σχετική εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων εκτείνεται επίσης σε ιστοτόπους τρίτων.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν αναφορές ή παραπομπές σε προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ. της Husqvarna, οι οποίες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη ή δεν είναι διαθέσιμες στη δική σας χώρα. Το ακριβές των εν λόγω πληροφοριών δεν μπορεί να διασφαλιστεί, ιδίως επειδή οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται σε αλλαγές, ειδικές απαιτήσεις ή διαθεσιμότητα, ούτε υπονοούν οι εν λόγω αναφορές ότι η Husqvarna σκοπεύει να ανακοινώσει τα σχετικά προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ. στη χώρα σας. Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ. που είναι διαθέσιμες στην περίπτωσή σας, καθώς και για παραγγελίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Η Husqvarna διατηρεί το δικαίωμα όπως προβαίνει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, στη μεταβολή, τροποποίηση, προσθήκη ή/και απόσυρση κάθε προϊόντος, υπηρεσίας κ.λπ.

Περιορισμός ευθύνης

Η Husqvarna σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ειδική ζημία, ζημία με χαρακτήρα κύρωσης ή επακόλουθη ζημία (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά επιχειρηματικής ζημίας, συμβατικής ζημίας, διαφυγόντων εσόδων ή διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) που προκύπτει ή απορρέει από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του παρόντος ιστοτόπου ή του περιεχομένου του ή συνδέεται με την εν λόγω χρήση ή αδυναμία χρήσης, ή απορρέει από τους παρόντες όρους ή συνδέεται με αυτούς. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση όπου η Husqvarna είχε ενημερωθεί για το ενδεχόμενο κάθε τέτοιας ζημίας. Επιπλέον των όρων που προβλέπονται στην παρούσα, η Husqvarna δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα ούτε για μη έγκαιρες ή μη αυθεντικές πληροφορίες που τυχόν περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο. Ο σχετικός περιορισμός ευθύνης εκτείνεται επίσης σε ιστοτόπους τρίτων.

Δήλωση δικαιοδοσίας

Ο παρών ιστότοπος τελεί υπό τον έλεγχο, την εκμετάλλευση και διαχείριση της Husqvarna από την έδρα της στη Σουηδία. Η Husqvarna δεν δηλώνει ότι τα υλικά που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα προς χρήση εκτός Σουηδίας. Απαγορεύεται η πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο από περιοχές όπου το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι παράνομο. Αν αποκτάτε πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο από τοποθεσίες εκτός της επικράτειας της Σουηδίας, φέρετε την ευθύνη για συμμόρφωση προς κάθε τοπικό νόμο. Η παρούσα συμφωνία διέπεται από τη νομοθεσία του Βασιλείου της Σουηδίας χωρίς να ισχύουν οι διατάξεις της περί συγκρούσεων δικαίου. Αρμόδιο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα συμφωνία είναι το Πρωτοδικείο της Στοκχόλμης.

Τελευταία ενημέρωση 24/05/18.