Άρθρο 33, Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικών με ουσίες σε προϊόντα

Ο όμιλος Husqvarna παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες που έχουν αναγνωριστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ως ουσίες για τις οποίες απαιτείται έγκριση σύμφωνα με το παράρτημα ΧIV του REACH (ο αποκαλούμενος Κατάλογος υποψηφίων προϊόντων) και των οποίων η συγκέντρωση υπερβαίνει το 0,1% κατά βάρος στα προϊόντα.