Osnovne informacije

Direktiva EZ 2002/44/EC navodi minimalne zahteve za zaštitu radnika od opasnosti po zdravlje i bezbednost koje nastaju, ili mogu da nastanu, usled izlaganja mehaničkim vibracijama.

Procena izloženosti vibracijama se izračunava u odnosu na standardizovanu vrednost A(8) dnevnog 8-časovnog izlaganja. Nakon određivanja vrednosti A(8), nju treba uporediti sa akcionom i graničnom vrednošću izloženosti. Pošto Direktiva navodi minimalne zahteve, takođe je veoma važno da se proveri zakonodavstvo u svakoj pojedinačnoj državi članici da bi se proverilo da li to zakonodavstvo ima strože vrednosti izlaganja.

U zavisnosti od dnevne akcione vrednosti izloženosti (EAV) i dnevne granične vrednosti izloženosti (ELV), poslodavac je u obavezi da preduzme odgovarajuće mere u cilju kontrolisanja izloženosti vibracijama.

Akciona vrednost izloženosti (EAV)

Svakog puta kada se rukovalac izlaže vibracijama A(8) koje prelaze EAV na 2,5 m/s², poslodavac mora da obavi procenu rizika rada i da uvede kontrolne mere. Više detalja možete da nađete u Direktivi 2002/44/EC i zakonodavstvu države članice.

Granična vrednost izloženosti (ELV)

Ni u kom slučaju radnici ne smeju biti izloženi vrednostima iznad ELV (5,0 m/s²).

Vodič

A(8) < 2,5 m/s².
Dnevna izloženost vibracijama je ispod akcionog nivoa. Nema potrebe za dodatnim merama u cilju smanjenja izloženosti.

A(8) = od 2,5 do 5,0 m/s²
Dnevna izloženost vibracijama je iznad akcionog nivoa. Postoji povećani rizik za razvoj obolenja kod rukovaoca, a koja su povezana sa vibracijama. Pogledajte preporuke kompanije Husqvarna i Direktivu 2002/44/EC da biste saznali smernice u cilju smanjenja opasnosti od izloženosti vibracijama.

A(8) > 5,0 m/s²
Dnevna izloženost vibracijama premašuje graničnu vrednost izloženosti vibracijama. Smanjite dnevno vreme rada i/ili koristite mašinu sa nižim ekvivalentnim nivoom vibracija.

Preporučena mera za smanjenje izloženosti vibracijama

Koristite samo električne alate sa niskim nivoom vibracija. Ova preporuka bi trebalo da se posmatra kao najvažnija. Podaci o vibracijama su često navedeni u tehničkim informacijama proizvođača.

Skratite vreme korišćenja alata. Pošto je vrednost A(8) rezultat vrednosti vibracija i vremena izloženosti, jedna alternativa je skraćenje vremena rada.

Servisiranje i održavanje mašine. Pratite preporuke proizvođača. Posebno je važno da održavate opremu za sečenje i elemente koji se okreću jer oni mogu da ispadnu iz ravnoteže usled habanja.