Bakgrunn

EU-direktivet 2002/44/EF angir minimumskrav til beskyttelse av arbeidstakeres helse og sikkerhet mot farer som oppstår eller kan oppstå i forbindelse med eksponering for mekaniske vibrasjoner.

Vurderingen av vibrasjonseksponering beregnes i henhold til en standardisert verdi for 8-timers daglig eksponering A(8). Etter stadfestelse av A(8)-verdien bør denne sammenlignes med grenseverdier og tiltaksverdier for eksponering. Ettersom direktivet angir minimumskrav, er det også viktig å undersøke lovgivningen i hvert enkelt medlemsland for å finne ut om denne lovgivningen har strengere eksponeringsverdier.

Avhengig av tiltaksverdien for eksponering (Exposure Action Value, EAV) per dag og grenseverdien for eksponering (Exposure Limit Value, ELV) per dag har arbeidsgiveren en plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å kontrollere vibrasjonseksponeringen.

Tiltaksverdi for eksponering (EAV)

Når en operatør er utsatt for vibrasjonseksponering A(8) som overskrider EAV på 2,5 m/s², må arbeidsgiveren gjennomføre en risikovurdering av driften og innføre kontrolltiltak. Du finner mer informasjon i direktiv 2002/44/EF og medlemslandets lovgivning.

Grenseverdi for eksponering (ELV)

Arbeidstakere skal aldri eksponeres over ELV (5,0 m/s²).

Veiledning

A(8) < 2,5 m/s².
Daglig vibrasjonseksponering under handlingsnivå. Ikke behov for ytterligere tiltak for å redusere eksponering.

A(8) = 2,5 – 5,0 m/s²
Daglig vibrasjon over handlingsnivå. Økt fare for å utvikle vibrasjonsrelaterte skader for brukeren. Se Husqvarnas anbefalinger og direktivet 2002/44/EF med retningslinjer for å redusere farer som følge av eksponering for vibrasjoner.

A(8) > 5,0 m/s²
Daglig vibrasjonsnivå overstiger grenseverdien for eksponering. Reduser daglig arbeidstid og/eller bruk maskin med lavere ekvivalent vibrasjonsnivå.

Anbefalt tiltak for å redusere vibrasjonseksponeringen

Bruk bare motoriserte produkter med lave vibrasjoner. Dette er den viktigste anbefalingen. Vibrasjonsdata finnes ofte i produsentens tekniske informasjon.

Forkort brukstiden til verktøyet. Ettersom A(8)-verdien er basert på både vibrasjonsverdi og eksponeringstid, er ett alternativ alltid å kutte ned på arbeidstiden.

Service og vedlikehold av maskinen. Følg produsentens anbefalinger. Det er særlig viktig å vedlikeholde skjæreutstyret og de roterende elementene som kan bli ubalanserte på grunn av slitasje.