Artikkel 33 – formidling av informasjon om stoffer i artikler

Husqvarna-gruppen gir følgende informasjon om stoffer som er identifisert av kjemikaliebyrået ECHA som kandidater til Vedlegg XIV i REACH (den såkalte kandidatlisten), i en konsentrasjon på over 0,1 % i artikler i henhold til vekt.